top of page

Privacyverklaring

 

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 mei 2018.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Werst Loopbaanmanagement BV,

tevens handelend onder de namen: LCN loopbaanadvies & begeleiding en Studieadvies.pro.

 

Organisatiegegevens

Postbus 2164

5600 CD Eindhoven

Tel: 040-2455559

KvK: 17108058

info@loopbaancentrum.nl

 

Het gebruik van persoonsgegevens door Werst Loopbaanmanagement BV

Werst Loopbaanmanagement BV verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

Werst Loopbaanmanagement BV verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden

 • CV

 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid

 • Ziekmeldingen

 • Gegevens in een plan van aanpak

 • Gespreksverslagen

 • Inhoud van communicatie

 • IP-adres

 

Doeleinden

Werst Loopbaanmanagement BV verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;

 • Beheer van het cliëntenbestand;

 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;

 • Het geven van advies en bieden van begeleiding op maat;

 • Het verzorgen van loopbaan- en sollicitatietrainingen;

 • Verbetering van de dienstverlening;

 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;

 • Benchmarking;

 • Facturering;

 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

 • Marketing;

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties [MH3] en informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje profilering).

 

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Werst Loopbaanmanagement BV hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;

 • De bescherming van haar financiële belangen;

 • De verbetering van haar diensten;

 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Werst Loopbaanmanagement BV persoonsgegevens uitwisselen. Werst Loopbaanmanagement BV kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, leveranciers onlinetests of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Werst Loopbaanmanagement BV aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Werst Loopbaanmanagement BV zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Werst Loopbaanmanagement BV zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Werst Loopbaanmanagement BV zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Werst Loopbaanmanagement BV passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

Profilering

Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en zodat wij aan opdrachtgevers terugkoppelingen en advies kunnen geven door middel van rapportages .

 

Daarnaast combineren wij de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website en app, om u gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

 

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

 

Uw rechten

U heeft het recht om Werst Loopbaanmanagement BV een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt u Werst Loopbaanmanagement BV verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Werst Loopbaanmanagement BV

Postbus 2164

5600 CD Eindhoven

Tel: 040-2455559

info@loopbaancentrum.nl

 

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. 

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Werst Loopbaanmanagement BV, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 mei 2018.

 

Werst Loopbaanmanagement BV kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

 

 

Beveiligingsprotocol

 

In de privacywetgeving (AVG) wordt de eis gesteld dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. In dit beveiligingsprotocol geven wij aan hoe wij uw gegevens hebben beveiligd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01 juni 2018.

Dataminimalisatie

Werst Loopbaanmanagement BV registreert uitsluitend gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening van Werst Loopbaanmanagement BV,

Websites

 • De websites welke worden beheerd namens ons zijn voorzien van beveiliging waarbij gebruik wordt gemaakt van SSL.

 • Voor het versturen van contactformulieren wordt gebruik gemaakt van reCAPTCHA.

Computerbeheer

 • Bij het aanzetten van computers worden wachtwoorden gevraagd.

 • Nadat een computer 5 minuten in de slaapstand is gegaan, wordt bij het weer activeren het wachtwoord gevraagd.

 • Bij het verlaten van het kantoor na werktijd, worden de computers uitgeschakeld.

 • Alle computers hebben een afzonderlijk beheerdersaccount. De overige gebruikers hebben ‘normale’ gebruikersrechten.

 • Beveiligingsupdates worden uitgevoerd zodra ze beschikbaar zijn.

Wachtwoorden

Werst Loopbaanmanagement BV gebruikt consequent wachtwoorden. Waar mogelijk wordt 2 factor authenticatie gebruikt. Wachtwoorden worden regelmatig aangepast.

Papieren dossiers

 • Dossiers worden gearchiveerd in een afgesloten dossierkast.

 • Bij het verlaten van het kantoor na werktijd, worden de dossiers in de dossierkast opgeborgen.

Dit beveiligingsprotocol is voor het laatst aangepast op 01 juni 2018 .

Werst Loopbaanmanagement BV kan dit protocol aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om dit protocol geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

 

 

 

.

bottom of page