top of page
picto studie (3).jpg

Letsel en
handicap

Een nieuw perspectief voor mensen met letsel

Het doel van onze inzet bij advies en begeleiding van mensen met letsel is een duurzame terugkeer in passend werk. Passend bij de fysieke en mentale belastbaarheid maar ook bij het denkniveau, kwaliteiten, interesses en drijfveren van betrokkene. Belangrijk hierbij is dat alle betrokken partijen zich gehoord weten en ervaren dat met hen en hun belangen rekening wordt gehouden. De begeleiding wordt geboden door Toine Werst. Omdat hij zowel register-arbeidsdeskundige als loopbaanadviseur is, biedt hij grote meerwaarde bij het bepalen van nieuwe, passende functies en beroepen wanneer het 'eigen/ oorspronkelijke' werk niet meer past bij de belastbaarheid. Vanwege dit specialisme doen collega-arbeidsdeskundigen al meer dan 25 jaar een beroep op hem wanneer het gaat om loopbaanadvies en loopbaancoaching voor letselschadeslachtoffers. 

 

Maatwerk als uitgangspunt

Iedere cliënt(situatie) is uniek. Uit bestaande modulen wordt een programma samengesteld dat hier recht aan doet. Binnen de modulen wordt eveneens steeds maatwerk geboden en wordt de inhoud en aanpak afgestemd op de cliënt, (actuele) omstandigheden en gerechtvaardigde belangen. Het startpunt is altijd een arbeidsdeskundige intake met een analyse en beschouwing, vastgelegd in een heldere rapportage. Op verzoek kunnen we een voorstel op maat doen voor verdere re-integratiebegeleiding. Partijen worden steeds tijdig schriftelijk geïnformeerd over de voortgang. Bondig en to-the-point waar het kan en uitgebreider als het moet. Naast de vaste rapportagemomenten is persoonlijk overleg steeds mogelijk.

Schematische weergave modulaire programma

Re-integratie bij letsel_edited.jpg

Toelichting bij de trajectmodulen

Arbeidsdeskundige intake/vooronderzoek

Vragen/thema’s: Wat is de loopbaanhistorie en -situatie? Wat zijn arbeidsbeperkingen, overige belemmerende factoren en bevorderende factoren bij re-integratie? Welke ondersteuning (van wie) is nodig of gewenst? Welke kosten zijn hier (in eerste aanleg) mee gemoeid en wat is het tijdspad hierbij? Het resultaat is een arbeidsdeskundige analyse en beschouwing en een trajectvoorstel voor re-integratie met kostenindicatie en een tijdspad.

 

Re-integratiecoaching

Vragen/thema’s: Wat staat (werken aan) re-integratie in (eigen) werk in de weg en welke interventies zijn nodig om deze belemmeringen weg te nemen, te verminderen of hanteerbaar te maken? Hoe kunnen bevorderende factoren maximaal  bijdragen aan herstel en re-integratie? Thema’s kunnen o.a. zijn: vergroting van de fysieke en mentale belastbaarheid, de inzet van voorzieningen/hulpmiddelen (thuis en op de werkplek), hanteerbaar maken van praktische problemen (wonen, mobiliteit, werkplek), financiële zaken (uitkering) en sociaal-maatschappelijke problematiek (levenstijl, dag-/nachtritme, belendende problematiek). Het resultaat is een toegenomen belastbaarheid, implementatie van voorzieningen en hulpmiddelen en meer grip op de persoonlijke en financiële situatie.

Loopbaanassessment (loopbaanadvies)

Vragen/thema’s: Welke beroepen en functies passen bij persoonlijkheid, vaardigheden, werk-/denkniveau, interesses en drijfveren van de kandidaat? Daarbij uiteraard rekening houdend houdend met de belastbaarheid en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Wat zijn er voor alternatieve functie-/beroepsmogelijkheden bij de huidige/eigen werkgever? Het concrete resultaat is een uitgebreid Loopbaanadviesrapport met daarin opgenomen de test-/onderzoeksbevindingen, conclusies en een concreet loopbaanadvies en evt. scholingsadvies.

Loopbaancoaching (beroepenoriëntatie en keuzecoaching)

Vragen/thema’s: Hoe groot zijn de kansen op baanverwerving, succes en voldoening in werk bij de verschillende loopbaanopties die de kandidaat (globaal) voor ogen heeft? Waar gaat alles afwegende zijn of haar voorkeur naar uit? De cliënt onderzoekt een overzichtelijk aantal functie-/beroepsopties op basis waarvan (met ondersteuning) tot een weloverwogen loopbaan-/beroepskeuze wordt gekomen. Het concrete resultaat is een Plan van Aanpak werk en opleiding dat betrokkene met onze hulp opstelt. Hierin staan de beargumenteerde functie-/beroepskeuze, te ondernemen acties voor realisatie van de gemaakte keuze, een tijdspad en benodigde investeringen.

 

Sollicitatietraining/-begeleiding en actieve bemiddeling naar werk

Vragen/thema’s: De kandidaat leert zichzelf persoonlijk, telefonisch, schriftelijk en digitaal adequaat presenteren en past het geleerde toe op een manier die past bij de doelfunctie (niveau/sector). We zoeken actief mee naar vacatures binnen en buiten ons netwerk. Proefplaatsingen/stages of detachering kunnen een opstap zijn naar werk.

Plaatsing en nazorg

Vragen/thema’s: Re-integratie in (aangepast) eigen werk of ander werk bij de eigen werkgever of andere werkgever is veelal het einddoel maar behoud van verkregen werk is even belangrijk. Wat zijn risico’s op uitval en hoe kunnen deze worden beperkt? Welke werkafspraken moeten hierbij worden gemaakt? Welke hulpmiddelen dienen te worden ingezet? Het resultaat is het verwerven van passend en structureel/duurzaam werk waarbij verwachtingen met de werkgever goed zijn afgestemd en zaken praktisch goed geregeld zijn.

Aan de hand van (periodieke) Voortgangsrapportages houden partijen zicht op actuele ontwikkelingen. Voorgestelde interventies worden beargumenteerd en tijdig voorgelegd met inzicht in kosten.

Meer informatie over revelante diensten binnen het werkveld Letsel:

Meer informatie?

Hebt u een vraag of wilt u een casus bespreken?
Bel dan met Toine Werst op 06-50455415 of vul het contactformulier in.
bottom of page